I de fall då klienten ej är myndig eller fortfarande bor hemma ställer programmet även krav på den eller de föräldrar som är vårdnadshavande. För att nå ett varaktigt resultat är det nödvändigt att alla parter arbetar mot samma mål, såväl enskilt som i samverkan och har förståelse för processen. Programmet innefattar ett familjeperspektiv (nivå 3) där föräldrarna tar enskilt stöd på likvärdigt sätt som barnet. Detta för att förhindra att medberoende, kommunikationssvårigheter, rädsla och brist på självkänsla stjälper den unges möjligheter till ett drogfritt liv. Detta sker i samtal med certifierad coach tillsammans och/eller var för sig beroende på levnadssituation. Programmet är utformat för att sammanföra föräldrar och barn i samförstånd efter behandlingstiden.

Samverkan med vårdnadshavande förälder

Beroende är alltså inte en sjukdom utan ett symtom på en eller flera Livsbrister. Genom att identifiera och behandla dessa brister försvinner också symtomet/beroendet. Exempel på sådana livsbrister kan vara låg självkänsla, depression, ångest, panikattacker, förlust av nära och kära, trauma, ofredande, fysiska eller mentala övergrepp, migrän, sömnlöshet, olika sorters fysisk smärta, kemisk obalans , neurotransmittor obalans, ADD/HD, tristess, låg identitetsuppfattning, externa missförhållande som rör anhöriga eller en ickefungerande familjesituation.

Det finns många fler anledningar som alla skapar oro och ångest. ICare har ett holistiskt förhållningssätt genom hela programmet som innefattar alla delar av människan, var för sig och som en helhet.


Alternativ
Varför vanliga behandlingsformer och 12 stegsprogram så ofta misslyckas

Genom att se beroendet som en sjukdom och inte som ett symtom behandlas bara missbruket i sig men inte anledningen till det. Så när behandlingstiden är slut och klienten förväntas vara nykter finns fortfarande den grundläggande anledningen till missbruket kvar.

Detta resulterar nästan alltid i återfall i samma eller nya missbruk.

 

För de klienter som klarar sig från återfall väntar ett svårt och långt arbete för att bibehålla nykterheten. Det är därför mycket vanligt att man skapar en ny nykter identitet tillsammans med andra i samma situation och att man under resten av livet blir en ”nykter missbrukare” och tvingas att regelbundet besöka möten och grupper för att klara sig från återfall, fortfarande med anledningen till beroendet oförändrat. Detta kallas för underställd nykterhet.

 

Det är först när du tar bort roten till det onda, alltså anledningen till symtomet, som du kan fortsätta det liv du hade innan missbruket. Detta kallas ickeberoende.

 

Om du behöver identifiera dig med ditt beroende även efter avslutad framgångsrik behandling, är vår behandlingsform troligtvis inte den bästa för dig.

 

Ickeklinisk Beroendebehandling

Om du behöver identifiera dig med ditt beroende även efter avslutad framgångsrik behandling, är vår behandlingsform troligtvis inte den bästa för dig.

ADHD/ADD och andra dysfunktionella begåvningar

Tänk dig att du vaknar en morgon och världen känns som att den är i otakt med dig själv och tvärtom. Att det som är skapat i form av praktiska och sociala regler känns helt främmande. När du sen möter andra människor och börjar kommunicera förstår du att det du tycker, din övertygelse, uppfattas som felaktig och osann av till och med din närmaste familj. Du börjar tvivla på dig själv, känna dig mindre värd, och ditt självförtroende börjar ganska snabbt att försvinna. Din självkänsla förändras och du börjar bli säker på att du faktiskt inte duger som du är. Du tappar helt och hållet tron på din egen förmåga samtidigt som den livsglädje du tidigare hade har förbytts till stark ångest, du har självmordstankar och börjar begå olika flykthandlingar för att fly ångesten och för att slippa vara den som ingen tycker om eller förstår sig på.

 

Vi på ICare vet att barn, ungdomar, unga vuxna och vuxna som får diagnoser av olika slag har information och kunskaper som är ovärderliga. Vi vet också att samhället inte alltid kan hantera dessa kunskaper vilket driver många ”bokstavsbarn” till ett destruktivt liv med missbruk och beroende av olika droger som följd.

 

Vi ar vana att hantera dessa begavningar och välkomnar särskilt denna malgrupp.

Det finns många fler anledningar som alla skapar oro och ångest. ICare har ett holistiskt förhållningssätt genom hela programmet som innefattar alla delar av människan, var för sig och som en helhet.

 

Den nya tidens barn och ungdomar har Den nya tidens problematik som kort beskrivet visar sig i flyktbeteenden av olika slag. Det kan visa sig i datorspelande, missbruk av olika slag etc.. Viljan att fly är ofta triggad av brist på grundläggande värderingar såsom, sammanhangstillhörighet, egenkärlek etc. Denna brist kommer alltid av föräldrarnas oförmåga/ovilja att tillföra dessa värden genom oengagemang, rädsla, brist på egna värderingar, brist på ett tillstånd = fritt varande.

Ungdomar och beroende