Individanpassas efter varje klients unika behov.

Klienten arbetar med självkänsla, mönster och beteende, relation och kommunikation utifrån 3 arbetsaspekter:

Schematiskt upplägg

Samtalscoachning
Praktisk coachning
Praktiska övningar mellan coachtillfällena där anhöriga i stor grad blir berörda.

Nivå 1. Tid: 30 dagar

Genom att tillsammans med klienten hitta tillbaks till den unga människa som före flyktbetéendet var i stort sett bara nyfiken och glad och tydliggöra de präglingar som ligger till grund för klientens önskan att fly = begå missbrukshandlingar. Etablera plan för den omedelbara framtiden.

Nivå 2. Tid: 30 dagar

Skapa en egen tidslinje med traumapunkter (påverkande händelser), bearbeta dessa via traumabearbetning, kartlägga föräldrar och nära nätverk för att tydliggöra deras påverkan. Definiera vilka egna beteenden klienten har som kan utlösa negativa och positiva situationer. Detta sker med samtal och praktiska övningar.

Nivå 3. Tid: 30 dagar

Arbeta med självkärlek och självinsikt och bygga självkänsla. Skapa trygghet och kunskap i att uttrycka känslor, tankar och behov i motsats till att undertrycka dessa och därmed fly in i missbruk. Nätverksmöten med föräldrar. Etablera plan för det kommande året. Utvärdera och skapa feedback på framgång. Samtliga nivåer avslutas med avstämning mellan klientens terapeut, föräldrarna och ev. Socialtjänstrepresentant.

Säkra samtal

ICare följer föreskrivna etiska regler och genomsyras av diskretion och tystnadsplikt. Det är du som klient som avgör vem eller vilka som ska innefattas och informeras om din utveckling. Trygghet är en förutsättning för att nå personlig framgång.

Uppföljning

För klienten

Efter avslutat program erbjuds stödcoachingsamtal i vilka klientens nykterhet, livsplan, egna under programmet uppsatta mål och generella livsutveckling stäms av. Stödsamtalens omfattning avgörs av klientens behov efter programmet.

För närstående

I de fall då klienten önskar dela sin utveckling med familj och närstående genomförs kontinuerligt nätverksmöten där klient och anhöriga får samtala om sina upplevelser. Dessa nätverksmöten sker under trygga former och leds av en certifierad samtals coach. Målet för denna täta uppföljning är att redan på ett tidigt stadium skapa bästa möjliga förutsättningar för klient och familj att mötas på nytt efter avslutat program, och på ärliga grunder fortsätta sitt fria liv, tillsammans och var för sig. Familjens stödfunktion är en del i vår uppföljning.

All livsutveckling är unik för alla. Därför upprättas alltid en personlig handlingsplan som stäms av med jämna mellanrum innehållande korta och långa mål samt den pedagogik som bäst lämpar sig för den enskilde klientens behov.

Individuell handlingsplan

ICare Addiction Beroendeprogram

Schematiskt upplägg