Varför vanliga behandlingsformer och 12 stegsprogram så ofta misslyckas

Genom att se beroendet som en sjukdom och inte som ett symtom behandlas bara missbruket i sig men inte anledningen till det. Så när behandlingstiden är slut och klienten förväntas vara nykter finns fortfarande den grundläggande anledningen till missbruket kvar. Detta resulterar nästan alltid i återfall i samma eller nya missbruk. För de klienter som klarar sig från återfall väntar ett svårt och långt arbete för att bibehålla nykterheten. Det är därför mycket vanligt att man skapar en ny nykter identitet tillsammans med andra i samma situation och att man under resten av livet blir en ”nykter missbrukare” och tvingas att regelbundet besöka möten och grupper för att klara sig från återfall, fortfarande med anledningen till beroendet oförändrat. Detta kallas för underställd nykterhet. Det är först när du tar bort roten till det onda, alltså anledningen till symtomet, som du kan fortsätta det liv du hade innan missbruket. Detta kallas ickeberoende. Om du behöver identifiera dig med ditt beroende även efter avslutad framgångsrik behandling, är vår behandlingsform troligtvis inte den bästa för dig.

Varför lyckas vi?

Framgången för alla behandlingsformer mäts främst i antal patienter som genomfört behandlingen/låtit sig behandlas hela behandlingstiden. Vi mäter vår framgång enbart på hur många klienter vi lyckas återföra till ett ickeberoende och värdefullt liv. Först när klienten lever varje dag fullt ut istället för att ”ta en dag i taget” är vi nöjda. Vi vet att självkänsla och självförtroende är starkt kopplat till livsglädje. Därför är det en självklarhet för oss att inte fokusera på drogen utan på människan som brukar den. Många av våra klienter upplever inte att dom har behandlats för beroende utan snarare att dom har genomgått en grundläggande livsträning där en av effekterna är att dom är fria från missbruk men att den största behållningen är den personliga utvecklingen. Vi är glada och stolta över att kunna stödja människors livsutveckling generellt och ickeberoende specifikt.

 

Så om du eller någon anhörig behöver stöd i att leva livet fritt och fullt ut finns vi här för dig med just det vi är bäst på; Stöd och hjälp för att lösa livets svåra frågor!

Våra Värdegrunder

ICare ECP är en behandlingsform som i grunden förbättrar och förstärker Självkänsla, Insikt, Mod och Självförtroende. Samtliga av dessa värden är en förutsättning för att leva ett fritt liv utan oro och ångest. Detta tillstånd kallar vi ”Ett fritt varande”. Utifrån detta fria varande arbetar vi sedan vidare med klientens önskan om framtiden och preciserar vilka hinder som behöver hanteras för att rent praktiskt börja leva fritt. Dessa hinder kan vara skadade sociala relationer, familjens förväntningar, arbete och utbildning. Man kan generellt säga att ingen människa som har förankrat dessa fyra värden är eller blir beroende av externa flykthandlingar.

I Ett fritt varande behöver ingen människa fly utan tillgodoser sina egna behov inifrån sig själv och kan hantera alla livssituationer med trygghet utifrån tydliga egna värdegrunder. Det finns ingen åldersgräns för att uppnå fritt varande.

 

Återfall

Aterfall i missbruk är vanligt under den första nyktra tiden. När vi åtar oss en klient avbryter vi aldrig behandlingen p.g.a. återfall. När vi plötsligt bryter en invand vana sa tar det en tid innan hela kroppen faktiskt förstår att det är sant.

Ungdomar & Unga vuxna

Den nya tidens barn och ungdomar har Den nya tidens problematik som kort beskrivet visar sig i flyktbeteenden av olika slag. Det kan visa sig i datorspelande, missbruk av olika slag etc.. Viljan att fly är ofta triggad av brist på grundläggande värderingar såsom, sammanhangstillhörighet, egenkärlek etc. Om inte dessa värderingar förstärks i tid kommer förutom en önskan att fly även livshinder sasom lag självkänsla, daligt självförtroende o.s.v. uppkomma senare i livet.

ICare Beroendeprogram är speciellt utformat för att passa U & V genom att försäkra oss om att klienten har det som behövs för att utan oro ta eget vuxet ansvar. Därefter utbildas klienten i sin egen Drog & Beroendeproblematik. Man kan säga att klienten blir expert pa sitt eget missbruk och anledningen till det, så att det blir näst intill omöjligt att bega nya övergrepp pa sig själv via nya missbrukshandlingar. Man vet helt enkelt för mycket. Vi har bestämt oss för att bli bäst pa att behandla beroende ungdomar & Unga Vuxna. Det är för oss den i särklass viktigaste gruppen som till varje pris behöver få alla möjligheter att leva sina liv fritt från tvång.

 

Samverkan med vårdnadshavande förälder

I de fall då klienten ej är myndig eller fortfarande bor hemma ställer programmet även krav på den eller de föräldrar som är vårdnadshavande. För att nå ett varaktigt resultat är det nödvändigt att alla parter arbetar mot samma mål, såväl enskilt som i samverkan och har förståelse för processen. Programmet innefattar ett familjeperspektiv (nivå 3) där föräldrarna tar enskilt stöd på likvärdigt sätt som barnet. Detta för att förhindra att medberoende, kommunikationssvårigheter, rädsla och brist på självkänsla stjälper den unges möjligheter till ett drogfritt liv. Detta sker i samtal med certifierad coach eller beroendeterapeut tillsammans och/eller var för sig beroende på levnadssituation. Programmet är utformat för att sammanföra föräldrar och barn i samförstånd efter behandlingstiden.

 

Alla missbruk som blir beroenden kommer från ångest och oro. Därför gör vi ingen skillnad på vad du är beroende av. Behandlingen sker i öppenvårdsform och på tider som passar dig.

 

Vi arbetar i enskilda samtal där du är garanterad total diskretion. Då du har 100% av tiden i enskilda möten förkortas även behandlingstiden avsevärt jämfört med andra typer av behandlingsformer. Beroende är ett tillstånd, inte en sjukdom. Det tillståndet drabbar alla typer av människor i alla samhällsklasser och skapar stora problem för företag, familjer och enskilda individer. Beroendet skapas av en återkommande vilja att fly från ett oönskat tillstånd av ångest och oro genom olika typer av lång eller kortvariga missbrukshandlingar. Det finns en mängd olika flykthandlingar som till en början ger bedövning och frid men som övergår till tvångsmässiga destruktiva beteenden.

 

Beroende är alltså inte en sjukdom utan ett symtom på en eller flera Livsbrister. Genom att identifiera och behandla dessa brister försvinner också symtomet/beroendet. Exempel på sådana livsbrister kan vara låg självkänsla, depression, ångest, panikattacker, förlust av nära och kära, trauma, ofredande, fysiska eller mentala övergrepp, migrän, sömnlöshet, olika sorters fysisk smärta, kemisk obalans , neurotransmittor obalans, ADD/HD, tristess, låg identitetsuppfattning, externa missförhållande som rör anhöriga eller en ickefungerande familjesituation. Det finns många fler anledningar som alla skapar oro och ångest. ICare har ett holistiskt förhållningssätt genom hela programmet som innefattar alla delar av människa, var för sig och som en helhet.

 

"Ett fritt varande"

Vår metodik