Relationen mellan klienten och nätverket har påverkats negativt av klientens ohälsa.
Det kan antas att relationen är framtidsbaserad.
Att båda parter innehar en önskan om fortsatt umgänge.

Genomförande

Mötet ger en möjlighet för alla inblandade att i respekt och närvaro uttrycka sina känslor och tankar kring sin generella syn på situationen men även lyfta konkreta upplevelser och situationer som är och har varit besvärliga. Var och en uttrycker sig fritt och utan avbrott från andra deltagare. Mötets genomförande och resultat vilar helt och hållet på att samtliga tar sitt ansvar för att ej uttrycka sig fördömande och förhålla sig respektfull till allt som uttrycks genom att aldrig gå in i försvar eller känna sig anklagad eller nedtryckt. Var och en har rätt till sin upplevelse samt att uttrycka densamma, även om den innehåller en annan persons tillkortakommanden. Varje mötesdeltagare innehar ordet, d.v.s. uttrycksfrihet utan yttre påverkan, till dess att deltagaren är klar, dock max 10 minuter, och markerar detta med meningen ”Tack för att ni lyssnade”. Varpå det är nästa deltagares tur att uttrycka sig. När alla deltagare är klara ansvarar den person som inledde samtalet för att skapa ett sammanhang av samtliga deltagares upplevelser.

Diskretion

Mötets deltagare beaktar tystnadsplikt och förbinder sig i och med sitt deltagande att aldrig till utomstående part återge hela eller delar av mötets deltagaridentiteter, innehåll eller kommentarer. Avsteg från tystnadsplikten kan bara göras när medgivande inhämtats från samtliga deltagare.

I processen mot positiv förändring finns det i vissa fall anledning att involvera och kontinuerligt uppdatera klientens närmaste nätverk även när klienten är vuxen och har eget boende. Målet med att engagera den närmaste familjen är att skapa en trygg och insiktsfull miljö där klienten ges möjlighet att utvecklas med förståelse från familjen. Det är i alla lägen önskvärt att så långt som nätverket är mottagligt, skapa förståelse för klientens process och därmed underlätta tillfrisknandet.

Detta sker med klientens medgivande och förutsätter att:

Nätverksmöte